Templo Kaidozan Shoboji

Galeria de fotos - Cerimônia de Oeshiki