TEMPLO SHOBOJI

Galeria

Cerimônias

Templo Principal Taisekiji

Templo Kaidozan Shoboji

Cerimônia de Oeshiki no Templo Kaidozan Shoboji

Peregrinação ao Templo Principal Taisekiji - Tozan